ایجاد ۴۳ فرودگاه بیشتر از ۱۵۲۴ متر بالاتر از سطح دریا در چین
2023/04/23 09:30:32

چین در حال حاضر دارای ۴۳ فرودگاه است که بیشتر از ۱۵۲۴ متر بالاتر از سطح دریا قرار دارند و این  بیشترین در جهان است.

  • 2023/04/23 09:30:32
  • GMT+08:00
  • /