ساخت اولین مرکز علمی بزرگ هوافضای چین
2023/04/22 11:57:47

 اولین مرکز علمی در مقیاس بزرگ هوا-فضای چین در هاربین شمال شرقی چین در دست ساخت است. این مرکز که «ایستگاه فضایی روی زمین» نامیده می شود، می تواند محیط های فضایی از جمله تابش ذرات و تابش الکترومغناطیسی را برای آزمایش های فضایی روی زمین شبیه سازی کند.

  • 2023/04/22 11:57:47
  • GMT+08:00
  • /