مرد عنکبوتی واقعی!
2023/04/21 11:11:05

کارگران نجات و حفظ و تعمیر در پارک جنگلی ملی جانگ جیا جیه در استان هونان چین تکنیک های نجات را در یک تراموا شیب دار تمرین می کنند تا توانایی های خود را در واکنش به شرایط اضطراری تقویت کنند.


  • 2023/04/21 11:11:05
  • GMT+08:00
  • /