سنتی دیرین پشتوانه سیاستی نوین
2023/04/18 11:29:36

اکنون چین با الگوی متفاوتی از تعامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در حال قد برافراشتن است. این کشور، توفیقات خویش را مرهون سنتی دیرین و پایدار با عنوان "گفتگو و همراهی در چایخانه" است. در این سنت قدیمی، تجمعی محلی برای حل مشکلات مردم روستا و یا محلات شهری ایجاد می شد تا با تعامل انسانی بیشتر و هماهنگی جمعی ، مشکلات برطرف شده و راهکارهای جدید ارائه شود. این سنت چینی با قدمت چند هزار ساله اکنون مبنای دیپلماسی این قدرت نوظهور است.

ابراز احترام به یکدیگر با یک فنجان چای نه تنها یک روش مهمان نوازی چینی است، بلکه راهی برای بیان فرهنگ «صلح و هماهنگی» چینی نیز محسوب می‌شود. فرهنگ سنتی چین از هماهنگی حمایت می‌کند. مفاهیمی مانند «احترام به صلح»، «با دیگران مهربان باش»، و «آنچه برای خود نمی‌پسندی برای دیگران هم مپسند» نسل به نسل در کشور چین منتقل شده و عمیقاً در روحیه مردم چین ریشه دوانده و در رفتار چینی‌ها منعکس شده است.

  • 2023/04/18 11:29:36
  • GMT+08:00
  • /