کتاب گفتارهای شی جین پینگ درباره امور روستایی منتشر شد
2023/04/18 15:12:46

مجموعه ای از گفتارهای شی جین پینگ، دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین، در مورد کارهای مربوط به کشاورزی، مناطق روستایی و کشاورزان توسط انتشارات مردم و چاپخانه کشاورزی چین منتشر شده است.

این کتاب که توسط دفتر مرکزی گروه رهبری امور روستایی گردآوری شده، شامل 16 بخش است که در مورد گفتارهای شی مرتبط با کشاورزی، مناطق روستایی و کشاورزان توضیح می دهد.

این گفتارها بخش مهمی از اندیشه شی جین پینگ درباره سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی برای یک دوره جدید است، که راهنمای عمل و راهنمای اساسی برای امور روستایی است.

انتظار می رود این کتاب به عموم مردم کمک کند تا این گفتارها را به شیوه ای جامع، کامل و سیستماتیک مطالعه کنند، احیای مناطق روستایی چین را در همه زمینه ها پیش ببرند، و نوسازی روستایی و کشاورزی را سرعت بخشند.

 

  • 2023/04/18 15:12:46
  • GMT+08:00
  • /