پکن؛ شهری به قدمت تاریخ
2023/03/23 16:27:49

پایتخت سرزمین باستانی چین، کلانشهری با تاریخ چند هزار ساله است که آثار تاریخی در کنار بناهای معاصر در آن خودنمایی می کنند. این شهر قلب سیاسی چین نیز به شمار می رود. مجموعه چوبی شهر ممنوعه، معبد باشکوه آسمان، دیوار بزرگ چین و آبراه بزرگ پکن از جمله برجسته آثار تاریخی این شهر هستند که نام آنها در فهرست میراث جهانی یونسکو نیز به ثبت رسیده است.  • 2023/03/23 16:27:49
  • GMT+08:00
  • /