پرواز مرغان دریایی در «چینگ دائو»
2023/03/17 16:32:54

این مرغان دریایی که دسته دسته در سواحل پل خلیج مرجانی بندر چینگ دائو، در استان شان دونگ واقع در شرق چین مشغول پرواز هستند، آخرین روزهای خود را در این شهر سپری می کنند و به زود کوچ بهاری خود به مقصد سرزمین های شمالی را آغاز خواهند کرد.

  • 2023/03/17 16:32:54
  • GMT+08:00
  • /