برف بهاری در «جانگ یه»
2023/03/17 16:29:30

بارش ناگهانی برف با غافلگیر کردن اهالی شهر «جانگ یه» در استان گان سو واقع در شمال غربی چین، در آستانه بهار تمام این شهر را سفیدپوش و شبیه به یک شهر رؤیایی کرده است.

  • 2023/03/17 16:29:30
  • GMT+08:00
  • /