دموکراسی مردمی چین در تمام روند؛ تجلی فلسفه توسعه مردم‌محور
2023/03/13 10:12:58

«شی جین پینگ» رئیس جمهور چین به هنگام شرکت در جلسه تبادل نظر با هیات استان «جیانگ‌سو» در «دو نشست»، تاکید کرد برآورده کردن نیازهای روبه رشد مردم برای یک زندگی بهتر به عنوان نقطه شروع مستحکم ضروری است و به این منظور باید به شکلی مداوم نتایج توسعه در کیفیت زندگی دیده شود و مداما حس سود بردن، خوشبختی و امنیت ارتقاء یابد.

وی همچنین تصریح کرد که مدرنیزاسیون به سبک چینی مدرنیزاسیونی برای رفاه عمومی تمام مردم است. هم شرکت‌های دولتی و هم شرکت‌های خصوصی نیروهای مهم ارتقاء رفاه عمومی هستند و باید وظیفه اجتماعی ارتقاء رفاه عمومی را به دوش بگیرند.

آقای شی طی تبادل نظر با نمایندگان درباره موضوعات مختلف که به شکل مستقیم با تولید و زندگی مردم مرتبط هستند مثل یک کشور کشاوررزی قدرتمند و اقتصاد بخش خصوصی صحبت و بر خوشبختی،‌ آسایش و رفاه مردم تاکید کرد.

رهبران چین در خلال برگزاری دو نشست نه فقط به سازماندهی گروه‌ها می‌پردازند و تبادل نظر عمیق با نمایندگان و اعضای کمیته‌ دارند بلکه اغلب برای تحقیق و بررسی به سراغ توده مردم نیز می‌روند. این نشان دهنده این است که اندیشه و نظرات مردم چین همواره در کانون حزب کمونیست جای دارد.

پس از تبادل نظر گسترده، نیازها و خواسته‌های مردم از طریق حزب و دولت با کمک سیاست‌های اندیشمندانه و علمی پاسخ داده می‌شود.

چین طی سال گذشته و در مواجهه با مجموعه‌ای از دشواری‌های داخلی و خارجی به عملیات اقتصادی پایدار، بهبود پیوسته در کیفیت توسعه و وضعیت اجتماعی پایدار دست یافت؛ توسعه اقتصادی و اجتماعی چین طی پنج سال گذشته به موفقیت‌های بزرگی دست یافته به گونه‌ای که توجه جهانیان را به خود جلب کرده و توسعه اقتصادی آن به سطحی جدید رسیده است.

وظیفه فقرزدایی به طور کامل تکمیل شده، زیرساخت‌ها بهبود یافته، محیط اکولوژیکی به شکل قابل توجهی بهبود یافته و استانداردهای زندگی مردم بهتر شده است.

طبق آنچه در گزارش کار دولت که روز یکشنبه در اختیار دو نشست قرار گرفت، دستاوردهای توسعه اقتصادی و اجتماعی چین منطبق با منویات رهبری حزب کمونیست این کشور است.

روند کلیِ دموکراسی مردم محور چین جدایی ناپذیر است. تحت نظام دموکراتیک چین، وظایف مختلف به شکلی پایدار و مستمر به پیش برده می‌شوند. حزب کمونیست مردم را برای رسیدن به دستاوردها با دموکراسی سبک چینی، رهبری کرده است. دموکراسی یعنی اینکه مردم اربابان کشور هستند بنا بر این تحقق نیازهای رو به رشد مردم برای زندگی بهتر ضروری است.

 من با تجربه و مشاهدات شخصی بر این باورم دموکراسی تحت هدایت و ساخته شده توسط حزب کمونیست چین با تمام وجود بر خدمت به مردم تمرکز دارد. دموکراسی چین بر به ارمغان آوردن منافع ملموس برای مردم متمرکز است. دولت باید به صدای مردم پاسخ دهند. دولت چین اهمیت فراوانی برای پیشنهادات ارائه شده توسط نمایندگان «مجلس ملی نمایندگان خلق» و « کنفرانس مشورت سیاسی خلق» قائل است.

ادارات شورای دولتی چین طی سال 2022 در کل به هشت هزار و 721 طرح اعضای مجلس ملی نمایندگان خلق و پنج هزار و 865 پیشنهاد اعضای کنفرانس مشورت سیاسی خلق رسیدگی کرده و تمام آنها در موعد مقرر جمع بندی شدند.

در کل بیش از چهار هزار و 100 طرح ارائه شده توسط نمایندگان به تصویب رسید و حدود دو هزار و 100 سیاست و تدبیر مرتبط مطرح شد. نمایندگان و اعضای کمیته سیاست‌های ملی مختلف برای سال جدید را بررسی کردند. آنها با گرفتن بازخورد از توده مردم پیشنهادات و دیدگاه‌های مفید فراوانی را به دولت مرکزی ارائه کرده و درباره این موارد به تفصیل به بحث و تبادل نظر پرداخته و طرح‌های توسعه برای کشور و مردم را فرمول بندی کردند.

دولت چین اهمیت فراوانی برای خواسته‌های مردم قائل است، نیازهای آنها را در سیاست‌ها مورد توجه قرار می‌دهد و همواره تدابیری را به اجرا در می‌آورد که به نفع مردم باشد.

دموکراسی مردمیِ چین در تمام روند هدفش خدمت به منافع اساسی اکثریت مردم چین، به ارمغان آوردن منافع ملموس برای مردم و دستیابی به موفقیت‌های نادر در جهان است.

دشوار است که باور کنیم چین تحت هر نظام سیاسی دیگری غیر از این بتواند چنین موفقیت‌هایی را به دست آورد.

مردم چین در تحقق توسعه متحد هستند که شکلی از دموکراسی با ویژگی‌های چینی است. توسعه روستاها با تصمیم روستاییان و انجام آن تحت رایزنی و هدایت اعضای محلی حزب صورت می‌گیرد. سیاست‌های دموکراتیک چین که متحد هستند به طور قابل توجهی از سوی کارشناسان خارجی مورد تمجید قرار گرفته است. دموکراسی مردم سالار چین در کل روند از طریق انتخابات، مشاوره، تصمیم گیری، مدیریت و نظارت حاصل می‌شود.

کل این روند تضمین کننده حضور مردم و ایجاد کننده یک رابطه قوی میان دولت و مردم است. مردم در بسیاری از کشورها اغلب شاهد تقابل میان گروه‌های سیاسی هستند اما در دموکراسی به سبک چینی اینگونه نیست. حزب کمونیست چین یک سیستم موثر را راه اندازی کرده و روشی را برای مشاوره و رایزنی برگزیده و آن گرد هم آوردن مردم رسیدن به هدفی مشترک است.

کارشناسان خارجی معتقدند که مسیر موفق دموکراسی مردم سالار چین در کل روند الگوی مفیدی برای دیگر کشورهای جهان به ویژه کشورهای در حال توسعه فراهم کرده است.

این سیستم دموکراتیک موثر تحت رهبری حزب کمونیست نه تنها موفق شده 800 میلیون نفر را از فقر نجات دهد بلکه مردم را قادر ساخته از زیرساخت‌ها و خدمات درمانی و بهداشتی خوب بهره ببرند بنا بر این آنها می‌توانند در آرامش به زندگی و کار بپردازند.

سیستم دموکراتیک چین در حال تبدیل شدن به یک الگو برای کشورهای زیادی در جهان است. نیازی نیست از مدل‌های دیگر کشورها کپی شود بلکه باید تجربه خود آنها در کنار هم قرار گیرد و به یک مدل حکمرانی متناسب با شرایط ملی خود آنها دست یافته شود.

  • 2023/03/13 10:12:58
  • GMT+08:00
  • /