شکوفه‌های رنگارنگ در شهر ساحلی شیامن
2023/03/02 15:14:29

دانه‌های یاقوتی شکل انگور و شکوفه‌های رنگارنگ شهر ساحلی شیامن در جنوب شرقی چین را در بهار زیباتر کرده و بر شور و نشاط شهر می افزایند.

  • 2023/03/02 15:14:29
  • GMT+08:00
  • /