مستند طرح ده ساله
2023/03/01 17:23:18

کدام روش فقرزدایی می تواند به طور موثر به جمعیت های بزرگ کمک کند؟ چگونه به یک سبک زندگی باکیفیت و سبز دست یابیم؟ توسعه ما چگونه می تواند به شکوفایی جهان کمک کند؟ در چارچوب یکپارچگی جهانی، هر کشوری پاسخ خاص خود را دارد.

 چین به عنوان بزرگ ترین کشور در حال توسعه جهان با تمدنی باستانی، طرح خود را در روند حکومت و توسعه شکل داده است که ممکن است الهام بخش جهان باشد.

مستند «طرح ده ساله» بر تغییراتی که در ده سال گذشته در چین رخ داده است تمرکز دارد و راهی برای تجربه توسعه را با جهان به اشتراک می گذارد.

  • 2023/03/01 17:23:18
  • GMT+08:00
  • /