انتشار گزارش هژمونی، قلدری و سلطه جویی آمریکا و ضررهای آن توسط چین
2023/02/20 16:48:40

روز دوشنبه ۲۰ ژانویه، گزارش هژمونی، قلدری و سلطه جویی آمریکا و آسیب های آن توسط چین منتشر شد. در این گزارش به استناد از واقعیات، عملکردهای بد آمریکا در سوءاستفاده از هژمونی خود در زمینه های سیاسی و نظامی، اقتصادی و مالی، علمی و فرهنگی را فاش کرده و آسیب های جدی آن به صلح و ثبات جهان و رفاه مردم کشورها را به جامعه جهانی نشان داده است.

در این گزارش آمده است که آمریکا پس از تبدیل شدن به قدرتمندترین کشور دنیا پس از دو جنگ جهانی، گستاخانه در امور داخلی کشورها دخالت کرده و به سلطه جویی، واژگون سازی و نفوذ خرابکارانه و حتی برپایی جنگ پرداخته و آسیب بسیار به جامعه جهانی رسانده است. 

در این گزارش همچنین آمده است که آمریکا تحت پرچم های دموکراسی و حقوق بشر، در صدد است ارزش ها و نظام سیاسی خود را بر دیگر کشورها تحمیل کرده و نظام جهانی را تغییر دهد. تاریخ آمریکا سرشار از خشونت و سلطه جویی است و هژمونی آمریکا فجایع انسانی بسیار به بار آورده است. این در حالیست که آمریکا از قدرت اقتصادی و مالی خود به عنوان ابزار ژئوپلتیکی استفاده کرده و ضمن انحصار علمی و فنی از توسعه علمی و فنی و اقتصادی دیگر کشورها جلوگیری کرده است.

در این گزارش تاکید شده است که چین همواره با هرگونه هژمونی و زورگویی سیاسی و دخالت در امور داخلی دیگر کشورها مخالفت دارد و به آمریکا توصیه می کند که با بازنگری به علمکردهای خود و برکنار گذاشتن استبداد و تعصب، از  هژمونی، قلدری و سلطه جویی دست بردارد.

  • 2023/02/20 16:48:40
  • GMT+08:00
  • /