آیا واقعا برخی کشورها از سرایت سویه‌هایی که در کشورهای خودشان شیوع پیدا کرده بود، می‌ترسند؟
2023/01/11 17:39:20

چند روز است که اخبار محدودسازی ورود مسافران از چین به برخی کشورها داغ بوده است. این اخبار طوری فراوان بود که چنین ذهنیتی را بر مخاطبان القاء کرده که گویا سویه‌ای خطرناک در چین به وجود آمده است؟ اما واقعیت چیست؟

شهر شانگهای چین همین یک دو روز پیش نخستین مورد ابتلاء به سویه‌های BQ.1 و XBB که هر دو از زیرسویه‌های امیکرون هستند را گزارش داد اما همه این موارد، مسافران از دیگر کشورها به چین بودند.

به عبارت دیگر، اگر قرار باشد در آینده این دو سویه در چین سرایت پیدا کند، سرچشمه آن، خارج از چین است.

لازم به ذکر است در مورد سویه XBB نیز همین طور است. این سویه حالا سویه اصلی در آمریکاست در حالیکه آن تازه وارد چین شده است.

با این حال، آمریکا، بریتانیا، کشورهای اروپایی و برخی کشورهای دیگر بازهم محدودیت‌های ورود مسافران از چین به سرزمین خود را اجرا کرده و طبیعتا این سئوال را برای ما ایجاد می‌کند که چرا این کار می‌کنند؟ آیا از سرایت سویه‌هایی که در کشورهای خودشان شیوع پیدا کرده بود، می‌ترسند؟

  • 2023/01/11 17:39:20
  • GMT+08:00
  • /