اداره ملی پست چین
2022/12/22 14:57:55

داده های اداره ملی پست چین نشان می دهد که در فاصله ماه های ژانویه تا نوامبر امسال، درآمد بخش پست چین 5.6 درصد (سال به سال) برابر با 1.23 تریلیون یوان افزایش یافته است. این داده ها همچنین نشان می دهد که شرکت های خدمات تحویل سریع 100.21 میلیارد بسته را در 11 ماه اول حمل کرده اند که 2.2 افزایش (سال به سال) داشته است. 

  • 2022/12/22 14:57:55
  • GMT+08:00
  • /