نشست COP1شهر هوجوئو استان جه‌‌جیانگ به عنوان منطقه نمونه همکاری بین المللی تمدن اکولوژی اعلام کرد
2022/12/09 09:50:42

بامداد روز جمعه نهم دسامبر، نشست مرحله دوم پانزدهمین کنفرانس اعضای کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد تنوع زیستی(COP15)  که در مونترال کانادا برگزار می شود، اعلام کرد که در مجمع همکاری چین و کبک با موضوع "حفاظت از تنوع زیستی: اقدامات محلی"، شهر هوجوئو استان جه‌جیانگ چین از سوی COP15 به عنوان منطقه نمونه همکاری بین المللی تمدن اکولوژی به رسمیت شناخته شد.

  • 2022/12/09 09:50:42
  • GMT+08:00
  • /