موزه نجوم شانگهای
2022/11/25 12:25:26

موزه نجوم شانگهای بیست و نهمین جایزه را برای دستاوردهای برجسته در انجمن بین المللی پارک های تفریحی و مشارکت ها دریافت کرده است. موزه نجوم شانگهای اولین موزه چینی است که برنده این جایزه و یکی از 13 پروژه برنده جایزه در جهان است.

  • 2022/11/25 12:25:26
  • GMT+08:00
  • /