مامور گمرک در یک بندر بین المللی
2022/11/25 12:11:49

استان جه‌جیانگ واقع در شرق چین، روبه روی آبراه اصلی شلوغ اقیانوس آرام و با حمایت پویاترین دایره اقتصادی دلتای رودخانه یانگ تسه در سرزمین اصلی چین است.

هو شیائوفنگ بیش از 20 سال است که در اداره گمرک بندر نینگ بوئو-جوئو‌شان در این استان کار کرده است. همراه با توسعه یکپارچگی اقتصادی جهانی، گمرک به تدریج نقش مهمی در ترویج آزادسازی و تسهیل تجارت ایفا می کند. هو شیائوفنگ همراه با همکارانش شخصا شاهد باز شدن مسیرهای بین المللی، ورود کشتی های باربری از سراسر جهان و انتقال کالاهای چینی به سراسر جهان می شوند.  اکنون هو شیائوفنگ از یک مرد جوان در دوران اوج خود به یک پدر با حوصله تبدیل شده و بندر نینگ بئو-جئوشان نیز به بزرگترین بندر بین المللی از نظر ظرفیت بار تبدیل شده است.

  • 2022/11/25 12:11:49
  • GMT+08:00
  • /