قایق پلیس
2022/11/24 11:44:46

آیا تا به حال دیده بودید که پلیس روی چنین قایق‌هایی کار کند؟ در بخش فو‌نینگ استان یون‌نان واقع در جنوب غربی چین بسیاری از اهالی نزدیک رودخانه زندگی می کنند و به همین دلیل پلیس باید با این قایق‌ها از رودخانه گذر کند.

  • 2022/11/24 11:44:46
  • GMT+08:00
  • /