جا به جایی ماژول آزمایشگاهی منگ‌تیان
2022/11/03 10:19:40

ساعت 4:27 صبح اول نوامبر به وقت پکن، ماژول آزماییشگاهی منگ‌تیان و ماژول هسته ای تیان هه ایستگاه فضایی چین با موفقیت متصل شدند. پیوستن منگ ‌تیان به این پایه نشان می دهد که آخرین بخش برای تشکیل ایستگاه فضایی چین آماده است.

پس از اتصال ماژول آزمایشگاهی منگ‌ تیان، وظیفه مهم بعدی تغییر موقعیت است. ماژول منگ ‌تیان با چرخش 90 درجه از درگاه اتصال جلویی ماژول هسته ای تیان هه به درگاه اسکله دائمی می رسد. به گفته محققان، زمان اجرای ماموریت جا به جایی 3 نوامبر برنامه ریزی شده است.

چرخش ماژول آزمایشگاهی منگ‌تیان با کمک یک بازوی مکانیکی خاص انجام می شود . در انتهای بخش جلویی منگ ‌تیان، یک بازوی مکانیکی کوچک وجود دارد که از طریق چرخش مفاصل، ماژول منگ ‌تیان را از یک درگاه اتصال به اسکله دیگر حرکت می ‌دهد.

همراه با هم نگاهی به کل فرآیند جا به جایی بیندازیم.

  • 2022/11/03 10:19:40
  • GMT+08:00
  • /