کاهش نرخ بیکاری شهری چین در فصل سوم نسبت به فصل دوم
2022/10/24 15:45:13

بر اساس داده ‌های منتشر شده توسط اداره ملی آمار چین در ۲۴ اکتبر، در سه فصل اول سال جاری، نرخ بیکاری ملی بررسی شده شهری ۵.۶ درصد بوده و میانگین آن در فصل سوم ۵.۴ درصد بوده است که در مقایسه با فصل دوم ۰.۴ درصد کاهش داشته است. تحلیلگران خاطرنشان کردند که از ابتدای سال جاری شیوع مکرر کرونا تأثیر خاصی بر اشتغال داشته و نرخ بیکاری مورد بررسی در مناطق شهری سراسر چبن در نوسان بوده است. وضعیت اشتغال در فصل سوم بهبود یافته و وضعیت اشتغال به طور کلی پایدار بوده است.

«وانگ پینگ ‌پینگ»، مدیر بخش آمار جمعیت و اشتغال اداره ملی آمار، خاطرنشان کرد که از ابتدای سال جاری، نوساناتی در وضعیت اشتغال متاثر از همه گیری وجود داشته است. در سه فصل اول، میانگین نرخ بیکاری شهری مورد بررسی ۵.۶ درصد بود. از منظر جمعیت اصلی اشتغال، میانگین متوسط نرخ بیکاری نیروی کار ۲۵ تا ۵۹ ساله در سه ماهه سوم ۴.۴ درصد بوده که به طور قابل توجهی کم تر از میانگین سطح ۴.۹ درصد در فصل اول و ۵.۰ درصد در فصل دوم بوده است. متوسط نرخ بیکاری نیروی کار محلی در فصل سوم ۵.۳ درصد بود که ۰.۲ درصد در مقایسه با فصل دوم کاهش یافته است. در مجموع وضعیت اشتغال در فصل سوم بهتر از فصل اول و دوم بوده است.

  • 2022/10/24 15:45:13
  • GMT+08:00
  • /