شکفتن گل های داودی باغ گیاهشناسی پکن
2022/10/17 16:48:32

این گل های داودی زیبا همه در باغ گیاهشناسی پکن شکفته اند. این باغ با 30 هزار گونه گیاهی مختلف از آغاز سال جاری به عنوان بخشی از برنامه جدید در راستای حفاظت از تنوع زیستی گشایش یافته است. 

  • 2022/10/17 16:48:32
  • GMT+08:00
  • /