میدان نفتی فومان
2022/10/14 13:28:15

میدان نفتی فومان، بزرگ ترین میدان نفتی عمیق چین، 10 میلیون تن نفت و گاز تولید کرده است. این موفقیتی برای توسعه فوق عمیق نفت و گاز چین رقم می زند.


  • 2022/10/14 13:28:15
  • GMT+08:00
  • /