توسعه سبز، راهی به سوی آینده
2022/10/12 15:41:54

 یک مزرعه بادی در حال تولید برق برای شبکه شهر جوئوشان استان جه‌جیانگ است

 توسعه سبز و پایدار برای چین به اولویت تبدیل شده است زیرا این کشور تمرکز خود را از رشد سریع اقتصادی به جامعه‌ای مبتنی بر نوآوری معطوف می کند. این کشور پس از ساختن یک جامعه نسبتاً مرفه از همه جهات پس از چهار دهه اصلاحات و گشایش اقتصادی، اکنون سفر جدیدی را برای نوسازی آغاز کرده است که در آن توسعه پایدار با کیفیت بالا را دنبال می کند.

 تغییر سبز چین همچنین منعکس کننده اصل توسعه مردم محور این کشور است که در مرکز چشم انداز رهبران این کشور برای ساختن یک تمدن زیست محیطی قرار دارد، از این رو آرزوهای مردم برای داشتن «خانه‌ای زیبا» و «چینی زیبا» را برآورده می کند.

این کشور با در نظر گرفتن این چشم انداز، دستاوردهای قابل توجهی در توسعه انرژی با کربن کم داشته است، به طوری که در 10 سال گذشته سهم انرژی پاک این کشور در ترکیب انرژی به طور پیوسته از 14.5 درصد به 25.5 درصد افزایش یافته است. متوسط رشد اقتصادی سالانه چین 6.5 درصد است که طی دهه گذشته صرفاً با افزایش سالانه 3 درصدی در مصرف انرژی تامین شده است و میزان انرژی صرفه جویی شده این کشور تقریباً نیمی از صرفه جویی انرژی جهانی را در این دوره به خود اختصاص داده است.

 همه اینها راه را برای چین هموار کرده است تا انتشار کربن خود را قبل از سال 2030 به اوج برساند و قبل از سال 2060 به کربن خنثی دست یابد، تعهدی که دولت چین در مبارزه با تغییرات آب و هوایی به جهان داده است.

این واقعیت که چین متعهد به تکمیل چشمگیرترین کاهش انتشار کربن در جهان و تحقق کربن خنثی در کوتاه‌ترین زمان است، نشان‌دهنده احساس مسئولیت چین به عنوان یک کشور بزرگ و صداقت آن در تلاش برای ساختن جامعه‌ای با آینده‌ای مشترک برای نوع بشر است.

 با توجه به اینکه چین همچنان بزرگترین کشور در حال توسعه جهان است و هنوز در مرحله بحرانی توسعه خود قرار دارد، تعهد آب و هوایی آن بسیار مهم است.

 اهداف توسعه سبز چین توسط قانون سختگیرانه حفاظت از محیط زیست و برنامه‌های عملی حمایت می شود که دولت این کشور برای مبارزه با آلودگی هوا و آب و خاک آغاز کرده است. تلاش مداوم این کشور برای ساختن یک تمدن زیست محیطی به شدت کیفیت زندگی و رفاه را بهبود بخشیده است از این رو شیوه‌های زندگی به روش انتشار حداقلی کربن توسط تعداد زیادی از مردم چین پذیرفته شده است.

 همزیستی هماهنگ انسان و طبیعت یکی از ویژگی‌های اصلی مدرنیزاسیون سوسیالیستی است و برای دستیابی به آن باید اقدامات بیشتری انجام شود تا فلسفه توسعه نوین اجرایی شود و کارایی استفاده از منابع افزایش یابد و حفاظت از زیست بوم و محیط زیست تقویت شود. سوابق چین در ابداع و پیگیری استراتژی‌های توسعه پایدار و اجرای اقدامات کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای نویدبخش آینده‌ای سبزتر است.

  • 2022/10/12 15:41:54
  • GMT+08:00
  • /