پر کردن پیشران ماژول آزمایشی ایستگاه فضایی منگ تیان چین
2022/10/10 10:15:35

طبق اخبار رسمی حساب رسانه اجتماعی شبکه مهندسی فضای سرنشین دار چین، روز یکشنبه 9 اکتبر 2022 به وقت پکن، پر کردن پیشران ماژول آزمایشی ایستگاه فضایی منگ تیان چین طبق برنامه ریزی انجام شد.

بر اساس اخبار قبلی از دفتر مهندسی فضاپیمایی سرنشین دار چین، ماژول منگ تیان اکتبر سال جاری پرتاب خواهد شد.

پرتاب ماژول آزمایشی منگ تیان نشانگر تکمیل آزمایشگاه فضایی چین است و پیکربندی T شکل ایستگاه فضایی نیز تکمیل خواهد شد. به همراه مأموریت‌های بعدی فضاپیمای باری تیان جئو-5 و ماموریت‌های پرتاب فضاپیمای سرنشین دار شن جئو- 15، انتظار می‌رود که تا پایان سال جاری، ایستگاه فضایی چین به طور کلی تکمیل شود.

  • 2022/10/10 10:15:35
  • GMT+08:00
  • /