پایگاه برق بادی آبهای خلیج شینگ هوآ
2022/09/30 11:27:43

این پایگاه در سواحل فوچینگ استان فوجیان به عنوان یکی از بزرگترین پایگاه های جهانی در نوع خودش، هدف توسعه سبز و صنایع کم کربن و متکی به انرژی های جدید در این استان را دنبال می کند.   

  • 2022/09/30 11:27:43
  • GMT+08:00
  • /