گلدوزی «روشان»
2022/09/22 16:34:03

یو شولان به عنوان یکی از میراثداران این هنر تاکنون توانسته آثار گلدوزی خود را به بیش از سراسر جهان صادر کند. 

  • 2022/09/22 16:34:03
  • GMT+08:00
  • /