استخراج نمک
2022/09/21 11:07:28

کارگران مشغول استخراج نمک در سواحل شهر «لیان یون گانگ» استان جیانگ سو واقع در جنوب شرقی چین هستند.

  • 2022/09/21 11:07:28
  • GMT+08:00
  • /