برداشت جو در تبت
2022/09/21 11:05:18

کشاورزان محلی در فصل طلایی پاییز، مشغول برداشت محصول جو در «شی گا زه» از توابع منطقه تبت واقع در جنوب غربی چین هستند.

  • 2022/09/21 11:05:18
  • GMT+08:00
  • /