بزرگراه کاراکوروم
2022/09/19 11:49:41

تجربه سفر در این بزرگراه که به بزرگراه دوستی چین و پاکستان هم معروف است برای تمام مسافران تجربه ای لذتبخش خواهد بود.

  • 2022/09/19 11:49:41
  • GMT+08:00
  • /