فصل برداشت شالی در آن یانگ
2022/09/19 11:54:14

شالیکاران آن یانگ در استان هه نان چین با شروع فصل برداشت لبخندزنان در حال برداشت خوشه های طلایی برنج هستند.

  • 2022/09/19 11:54:14
  • GMT+08:00
  • /