هشت خوش یمن!
2022/09/16 11:21:11

این هتل در استان سی چوان چین با کاشی های سبزرنگ و به شکل عدد ۸ ساخته شده تا برای صاحبانش ثروت و نیکبختی را به همراه بیاورد. عدد ۸ در چین خوش یمن به شمار می رود.

  • 2022/09/16 11:21:11
  • GMT+08:00
  • /