توسعه روستایی و بازار شبانه «هونگ چون»
2022/09/16 11:19:37

«هونگ چون» از توابع شهر هونگ شیانگ استان آن هویی توانسته از طریق برنامه های توسعه روستایی و تلفیق بازارهای شبانه با صنعت گردشگری فرهنگی، زندگی دوباره به فضای روستایی باستانی خود ببخشد و گردشگران نیز بسیار از این فضا استقبال کرده اند.

  • 2022/09/16 11:19:37
  • GMT+08:00
  • /