بای لو یا شبنم سپید
2022/09/08 17:24:03

بای لو نام یکی از دوره های خورشیدی گاهشمار کشاورزی چین است که در آن برداشت میوه ها آغاز می شود. در زائو جوانگ استان شان دونگ هم باغداران مشغول برداشت محصول «شان جا» (میوه چینی شبیه به زالزالک و ازگیل) هستند.   

  • 2022/09/08 17:24:03
  • GMT+08:00
  • /