پایان مراحل ساخت پل ریلی – جاده ای جین های
2022/09/07 16:49:51

سازه اصلی این #پل که جاده و مسیر ریلی را به صورت همزمان در یک سطح دارد روز دوشنبه تکمیل شد و با عرض 49.6 متر نخستین و عریض ترین پل چند برجی نگه داشته شده با کابل به شمار می رود. 

  • 2022/09/07 16:49:51
  • GMT+08:00
  • /