خط آهن قطارهای سریع السیر یی یانگ – چانگ شا
2022/09/07 16:48:28


این خط آهن بین دو شهر استان هو نان واقع در مرکز چین از روز سه شنبه به بهره برداری رسید. این خط آهن 64.2 کیلومتر طول دارد و قطارهای آن با حداکثر سرعت 350 کیلومتر در ساعت زمان تردد میان دو شهر را به حدود نیم ساعت کاهش داده است.

  • 2022/09/07 16:48:28
  • GMT+08:00
  • /