طوفان هیننامنور در تای جوئو
2022/09/06 15:06:34

رسیدن طوفان هیننامنور از روز یکشنبه به سواحل بندر تای جوئوی استان جه جیانگ در شرق چین رسیده و امواج سهمگینی را به همراه داشته است. 


  • 2022/09/06 15:06:34
  • GMT+08:00
  • /