رودخانه دو رنگ
2022/09/05 14:34:26

دو نیمه رودخانه کاملا با یکدیگر متفاوت هستند و یکی به رنگ زرد و دیگر به رنگ سبز است. جالب نیست؟

  • 2022/09/05 14:34:26
  • GMT+08:00
  • /