«دایه» پانداهای مالزی
2022/09/05 14:31:10

اکمل هادی شمس الدین که از سال 2014 «مسئول مراقبت» و به نوعی دایه پانداها در مالزی بوده است می گوید: ما از این پانداها مثل بچه های خودمان مراقبت می کنیم. 

  • 2022/09/05 14:31:10
  • GMT+08:00
  • /