موزه سایت پایتخت شانگ جنگ جوئو
2022/09/04 11:27:14

موزه سایت پایتخت شانگ جنگ جوئو، محل نمایش ویرانه های پایتخت سلسله شانگ است. آثار این موزه با محوریت تمدن تاریخی پایتخت سلسله شانگ است.

  • 2022/09/04 11:27:14
  • GMT+08:00
  • /