موزه سایت پایتخت شانگ جنگ جوئو
2022/09/04 11:27:04

با آمدن به موزه سایت پایتخت شانگ جنگ جوئو، نه تنها می توانید فرهنگ و تاریخ طولانی جنگ جوئو را احساس کنید، بلکه ترکیبی از فناوری‌های مختلف نور و سایه این  موزه را نیز می توانید ببینید. به همین خاطر از همه شما دعوت می‌کنیم برای بازدید به موزه سایت پایتخت شانگ جنگ جوئو بیایید

  • 2022/09/04 11:27:04
  • GMT+08:00
  • /