موزه جِنگ جوئو
2022/09/03 09:13:56

موزه جِنگ جوئو واقع در ناحیه محوری خدمات فرهنگی عمومی شهر جِنگ جوئو، از موزه‌های فوق بزرگ در سراسر چین محسوب می‌شود...

  • 2022/09/03 09:13:56
  • GMT+08:00
  • /