موزه جِنگ جوئو
2022/09/03 09:14:06

از همه شما برای دیدن موزه جِنگ جوئو استقبال می‌کنیم، تا از تمدن درخشان و با شکوه ظروف برنز سلسله‌های شیا، شانگ و جوئو، و همچنین تاریخ و فرهنگ غنی و ژرف چین لذت ببرید.

  • 2022/09/03 09:14:06
  • GMT+08:00
  • /