سایت باستانی ذوب آهن گو شینگ از سلسله هان
2022/09/02 09:05:01

سایت باستانی ذوب آهن گو شینگ از سلسله هان، اواسط و اواخر سلسله هان غربی تا سلسله هان شرقی بسیار پررونق شد. کشف آن، جایگاه مهمی در تاریخ متالورژی در چین و حتی در جهان دارد. تکنولوژی چدن گره ای،  یکهزار و 800 سال جلوتر از غرب است.

  • 2022/09/02 09:05:01
  • GMT+08:00
  • /