فناوری چدن در این جا بیش از 1800 سال از غرب جلوتر است
2022/09/02 09:05:11

در این جا بزرگ ترین و بهترین سایت های ذوب آهن جهان کشف شده از سلسله هان وجود دارد.

  • 2022/09/02 09:05:11
  • GMT+08:00
  • /