روزهای خوش ببرهای سیبری در مرکز «هنگ دائو هه زی»
2022/09/02 21:41:41

با از راه رسیدن پاییز و خنک شدن هوا ببرهای سیبری بزگرترین مرکز پرورش و نگهداری ببرهای سیبری جهان با نام «هنگ دائو هه زی» در استان «های لونگ جیان» واقع در شمال چین، حسابی سر حال شده اند و مشغول بازیگوشی هستند

  • 2022/09/02 21:41:41
  • GMT+08:00
  • /