پانداهای چنگ دو
2022/09/02 21:39:42

به هر کجا از شهر چنگ دو، مرکز استان سی چوان که نگاهی کنید، یک اثری از پانداها دیده می‌شود. این شهر در سراسر جهان به خانه پانداها مشهور است.

  • 2022/09/02 21:39:42
  • GMT+08:00
  • /