گلدان دوتایی سفالی نقاشی شده
2022/09/01 08:40:07

گلدان دوتایی سفالی نقاشی شده، از ویرانه های دهکده دا هه کشف شده و یکی از گنجینه‌های هنر نقاشی روی سفال ماقبل تاریخ چین محسوب می شود. با 3300 سال قدمت، فرهنگ یانگ شائو همه مراحل به وجود آمدن، توسعه و شکوفایی و از بین رفتن را طی کرد. اینجا نماد دوران فرهنگ یانگ شائو چین است، و برای توسعه فرهنگ یانگ شائو، یک نمونه کامل به شمار می‌رود.

در مدت 3300 سال، مردم دهکده دا هه در این سرزمین فرهنگ غنی، همچنین آثار فرهنگی بدوی بسیاری را خلق کردند.

  • 2022/09/01 08:40:07
  • GMT+08:00
  • /