کاخ آب
2022/08/31 11:39:48

روستای «دای می» معروف به «کاخ آب» در «جانگ جوئو» استان فو جیان توجه بسیار را به خود جلب کرده است و به ویژه مورد توجه کسانی قرار گرفته که به دنبال جایی برای رسیدن به آرامش ذهنی هستند.

این روستا شامل یک مجموعه معماری بزرگ. پیچیده است که چهار طرف آن با آب محصور شده است. حدود ۳۰۰ خانواده ساکن این روستا هستند که همگی در خانه های آجری سرخ با کوچه های باریک زندگی می کنند و شباهت زیادی به تخته بازی شطرنج دارد.

  • 2022/08/31 11:39:48
  • GMT+08:00
  • /