منطقه دیدنی دریاچه شن
2022/08/31 11:35:14

این منطقه دیدنی در دل آب قرار دارد و یکی از مناطق محبوب مسافران بخش پینگ لوئو شهر شی زویه شان منطقه نینگ شیا به شمار می رود.

  • 2022/08/31 11:35:14
  • GMT+08:00
  • /