به آب نشستن چاه خشکیده
2022/08/30 11:44:45

این چاه در چانگ جوئو استان هه بی که از حدود ده سال پیش خشک شده بود، بار دیگر به آب نشسته است. این چاه 10 متری  در روستای یو فانگ کوئو بخش دونگ گوانگ، بیش از 600 سال قدمت دارد.  

  • 2022/08/30 11:44:45
  • GMT+08:00
  • /